Google Translate

Google Translate กูเกิลแปลภาษา (อังกฤษ: Google Translate) เป็นบริการ Joker แปลภาษาหลายภาษาด้วยเครื่องจักรโดยไม่คิดค่าบริการของบริษัทกูเกิล กูเกิลแปลภาษามีลักษณะไม่เหมือนกับบริการแปลอื่น ๆ เช่น Babel Fish, AOL, ยาฮู! ที่ใช้ SYSTRAN ขณะที่กูเกิลใช้ซอฟต์แวร์การแปลของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามคู่แข่งทางการค้าเจ้าใหญ่อย่างบริษัท ไมโครซอฟท์ ได้มีผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันมากมาลงแข่งขันด้วย ซึ่งมีชื่อว่า Bing Translator

Google Translate การทำงาน

Proving Thai.svg ส่วนนี้ต้องเรียบเรียงภาษาใหม่ หรือต้องพิสูจน์อักษรการบริการยังครอบคลุมถึงการแปลหน้าเว็บเพจทั้งหน้าด้วย ทว่า การแปลถูกจำกัดจำนวนย่อหน้าที่ให้แปลในแต่ละหน้า (เช่น การใช้แท็กขึ้นบรรทัดใหม่) แต่ถ้าเกิดว่า ข้อความบนเว็บเพจถูกแบ่งโดยภาพเส้นเปล่าแนวนอน (ไม่มีการใช้โค้ด) เว็บเพจที่มีเนื้อหามาก ๆ ก็อาจจะถูกแปลได้ โดยที่มีคำมากกว่าหนึ่งพันคำ

กูเกิลแปลภาษา มีการจำกัดการแปล ซึ่งไม่เหมือนบริการอื่น ๆ ขณะที่มันช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาโดยทั่วไปของข้อความภาษาต่างประเทศ บริการนี้ก็ไม่ได้ให้การแปลที่ถูกต้องแม่นยำ และนอกจากนี้มันยังแปลข้อความในบางครั้งผิดความหมาย และผิดหลักไวยากรณ์

Google Translate ภาษาที่รองรับ

รายชื่อภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่มีในกูเกิลแปลภาษา

google translate

อาฟรีกานส์
แอลเบเนีย
อัมฮาริก
อาหรับ
อาร์มีเนีย
อาเซอร์ไบจาน
เบงกอล
บาสก์
เบลารุส
เบงกอล
จอร์เจีย
เยอรมัน
กรีก
คุชราต
ครีโอลเฮติ
เฮาซา
ฮาวาย
ฮีบรู
ฮินดี
ม้ง
เปอร์เซีย


มาลากาซี
มลายู
มลยาฬัม
มอลตา
เมารี
มราฐี
มองโกเลีย
เนปาล
นอร์เวย์ (Bokmål)
Nyanja
สวีเดน
ทาจิก
ทมิฬ
เตลูกู
ไทย
โปรตุเกส
ปัญจาบ
โรมาเนีย
รัสเซีย
ซามัว
โปแลนด์

มาซิโดเนีย
โชนา
สินธี
สิงหล
สโลวัก
สโลวีเนีย
โซมาลี
โซโธใต้
สเปน
ซุนดา
สวาฮีลี
เวลส์
ฟรีเชีย
Xhosa
ยิดดิช
โยรูบา , ซูลู
ยูเครน
อูรดู
อุซเบก
เวียดนาม
ตุรกี

บอสเนีย
บัลแกเรีย
พม่า
กาตาลา
เซบัวโน
ชิเชวา
จีนตัวย่อ
จีนตัวเต็ม
คอร์ซิกา
โครเอเชีย
ฮังการี
ไอซ์แลนด์
อิกโบ
อินโดนีเซีย
ไอริช
อิตาลี
ญี่ปุ่น
ชวา
กันนาดา
คาซัค
ปาทาน


เช็ก
เดนมาร์ก
ดัตช์
อังกฤษ
เอสเปรันโต
เอสโตเนีย
ฟิลิปีโน
ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส
กาลิเซีย
เขมร
เกาหลี
เคิร์ด (เคิร์ดเหนือ)
คีร์กีซ
ลาว
ละติน
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
Scots Gaelic
เซอร์เบีย

Google Translate คืออะไร

โลกไร้พรมแดน เพราะมีอินเตอร์เน็ต ที่ทำให้คนทั้งโลก เข้ามาอยู่ในสังคมออนไลน์ เดียวกันได้ ข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลกสามารถส่งหากัน หรือค้นหาเจอได้แต่อุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้การเข้าถึงข้อมูลจากทั่วโลกสะดุดก็คือกำแพงด้านภาษา นั่นเองที่ทำให้ GoogleTranslate เป็นตัวช่วยหนึ่งที่เข้ามาแก้ไขปัญหานี้

GoogleTranslateเป็นโปรแกรมแปลภาษาของ google ที่เพียงเรา search หาด้วยคำว่า “แปลภาษา” โปรแกรมแปลก็จะขึ้นมา แบ่งเป็นสองช่อง ช่องด้านซ้ายให้ใส่คำหรือข้อความที่ต้องการแปล ระบุภาษาต้นทาง  ส่วนด้านขวามือจะเป็นช่องคำตอบที่เราสามารถระบุภาษาปลายทางได้เช่นกัน เมื่อคลิกที่ข้อมูลต้นทาง คำแปลจะปรากฏที่ช่องขวามือ

Google Translateนี้ สามารถแปลได้ทั้งคำ ประโยค เนื้อหาเป็นย่อหน้า จนที่สุดแปลทั้งเว็บก็สามารถ ทำได้ ซึ่งเมื่อเรา เข้าไปในเว็บไซต์ ที่เป็นภาษา อื่นๆ คลิกเมาส์ขวา จะมีให้เลือกว่า “แปลเป็นไทย” โปรแกรมจะแปล เนื้อความให้เราทั้งหมด แต่สำนวนการแปลนั้น อาจไม่ได้สมบูรณ์ ทั้งนี้เนื่องจาก การทำงานแปล โดยตัวโปรแกรมที่ทางตั้งเอาไว้ บอลคู่เด็ด วิเคราะห์บอล

ทำงานอย่างไร

หากคุณเคยใช้ Google Translateแปลข้อความยาวๆ หรือแปลทั้งเว็บไซต์ ก็จะพบว่า ข้อความที่ได้นั้นต้องแปลไทย เป็นไทยอีกที ทั้งนี้เนื่องจาก Google Translateเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้น โดยใช้กลวิธี อ้างอิงกฎ การนิยามศัพท์ สร้างกลุ่มคำ ใช้สถิติ การบรรจุเรื่องไวยากรณ์ภาษาเข้าไป แม้ว่าจะมีการเพิ่มตัวอย่างการแปล

โดยมนุษย์เข้าไป ให้โปรแกรม ได้เรียนรู้บ้าง แล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถแปลได้สมบูรณ์ กระบวนการประมวลผล การแปลโดยคอมพิวเตอร์ หลายเครื่องนี้ เรียกว่า “statistical machine translation” หรือ “ระบบการแปลภาษาเชิงสถิติ”

Google Translateมีประโยชน์อย่างไร

1. ช่วยให้ก้าว ข้ามอุปสรรค ด้านภาษาได้ ทำให้สามารถ เรียนรู้ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ได้แม้เป็นภาษาอื่น ที่เราแปลเองไม่ได้
2. มีประโยชน์ เวลาเดินทางไปต่างประเทศ เพราะ Google Translateมีแอพแปลภาษา สามารถนำ โทรศัพท์ไปจ่อ ที่ภาษา และแปลออกมาได้

Google Translate เชื่อถือได้แค่ไหน
แม้ว่า Google Translateจะได้รับการพัฒนา มาเป็นระยะ จนสามารถอ่านภาษา แทนเราได้ก็ตาม แต่ด้วยเป็นโปรแกรม ที่ครอบคลุมหลายภาษา และภาษาแต่ละภาษา ในโลกนี้ มีรากฐานภาษา ไวยากรณ์ภาษาที่แตกต่างกัน การสร้างโปรแกรมขึ้นมาอย่างหนึ่ง

เพื่อให้ใช้แปลได้ กับทุกภาษา จะให้สมบูรณ์เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ เหมือนการแปลโดยมนุษย์จึงยังเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ การเรียงประโยค เนื้อความ คำแปลผิดที่ผิดทาง ซึ่งหากจะให้กระจ่างมากขึ้น อาจใช้วิธีย่อยข้อความ ให้สั้นลง แล้วแปล ทีละประโยค จะดีขึ้น

เล่น Slot จากทางเราวันนี้ รับโบนัสฟรี 50% ทันที โดยฝากครั้งแรก เท่าไหร่ก็ได้ และครั้งต่อไป ไม่จำกัดจำนวน รับรองโปรโมชั่น เยอะสุด ให้เยอะสุดพร้อม การสมัครที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม ทั้งการฝาก และ ถอนรองรับหลากหลาย ธนาคารและ ถ้าหากอยากทดลอง เล่นเกมก่อนสามารถเข้าไปที่ JOKER GAMING เราเป็นศูนย์รวม ที่ให้บริการเกมส์ สล็อต ออนไลน์ เว็บไซต์ ของเราถูกทำขึ้นมาด้วยทีมงาน ที่เรียนรู้เข้าใจเรื่องเกมส์ และจุดเด่นของ สล็อตออนไลน์ อย่างลึกซึ้งทำให้เกมส์ ของเรามีคุณภาพทั้งเรื่องกราฟิกสีสันของเกมส์ เเนะนำเรื่องราวน่าสนใจ kapook

Joker Gaming
Slotxo
Slotxo
Joker

โปรดเล่นเกมพนัน อย่างรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เว็บไซต์ สล็อตโจ๊กเกอร์ เว็บสล็อตออนไลน์ สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เราไม่มีนโยบาย สมัครสมาชิกให้กับเยาวชน และผู้ที่มีปัญหาด้านการเงิน โปรดเล่นอย่างมีสติ และความเพลินเพลิน